Câu hỏi Không thể chạy jhbuild: Lỗi khi thực thi lệnh với tư cách người dùng khác: Không được ủy quyền


tôi đang chạy

jhbuild sysdeps --install

Sau khi chạy lệnh này, nó yêu cầu xác thực:

==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.policykit.exec ===
Authentication is needed to run `/usr/bin/apt-get' as the super user
Multiple identities can be used for authentication:

Sau khi chọn một người dùng và cung cấp mật khẩu chính xác, nó sẽ hiển thị lỗi này:

Choose identity to authenticate as (1-2): Invalid response `'.
==== AUTHENTICATION CANCELED ===
Error executing command as another user: Not authorized

Tôi đã gọi https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-shell/+bug/1077546 cũng thế. Tôi không thể khắc phục vấn đề này. Hãy đề nghị một cái gì đó.


2
2018-04-13 17:51


gốc
Các câu trả lời: