Câu hỏi GRUB không xuất hiện sau khi cài đặt Ubuntu 15.04 trên Windows 10 dual-boot


Gần đây tôi đã nâng cấp từ Windows 8.1 lên Windows 10. Tôi đã cố cài đặt Ubuntu 15.04 trong cấu hình khởi động kép.

VẤN ĐỀ: Hệ thống khởi động trực tiếp vào Windows mà không cần màn hình GRUB xuất hiện.

Đây là những gì tôi đã thử cho đến bây giờ:

  1. Chạy sửa chữa khởi động. Tôi vô hiệu hóa Secure Boot trước khi chạy sửa chữa khởi động từ hình ảnh Ubuntu trên thanh USB.

  2. Tôi đã cố gắng khởi động vào Windows và sau đó gõ lệnh sau trong dấu nhắc lệnh quản trị: bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi

URL để khởi động nhật ký sửa chữa: http://paste.ubuntu.com/12256815/

Vui lòng đề xuất một số phương pháp thay thế.


2
2017-09-03 20:08


gốc


Hầu hết với HP phải sao chép grub hoặc shim vào bootx64.efi và khởi động ổ đĩa cứng. askubuntu.com/questions/597052/… VÀ: askubuntu.com/questions/244261/… - oldfred


Các câu trả lời: