Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể sửa đổi AltGr với xmodmap?


Xin chào, tôi có một vấn đề nhỏ với thứ tự của hai phím trong bàn phím của tôi, thay vì AltGr+<> giống như hầu hết các bàn phím ở quốc gia của tôi, bàn phím của tôi đi kèm với các phím theo cách này: <>+AltGr. Trong đó mỗi dấu ngoặc đơn đại diện cho một khóa.

Để sửa chữa nó, tôi hoán đổi các phím vật lý và tạo ra một tập tin gọi là .xmodmaprc trong thư mục chính của tôi và đặt nó lên đó:

keycode 94 = ISO_Level3_Shift NoSymbol ISO_Level3_Shift

keycode 108 = less greater

Sau đó, tôi chạy lệnh này: sudo xmodmap ~/.xmodmaprc

Sau khi chạy lệnh, tôi nhận được AltGr chìa khóa làm việc okey nhưng tôi có một vấn đề với <> khi tôi nhấn nó, tôi nhận được < như nó nên nhưng khi tôi nhấn phím shift Shift+<> tôi có < thay vì >.

Có ai đó biết cách sửa lỗi này không?


2
2017-07-26 11:00


gốc
Các câu trả lời: