Câu hỏi Biểu tượng tệp hiển thị trong thuộc tính nhưng không có trong nautilus


enter image description here

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh biểu tượng cho các tệp python hiển thị tốt trong cửa sổ thuộc tính nhưng không có trong nautilus. Thậm chí nhiều hơn, biểu tượng Perl hiển thị tốt trong nautilus (cả hai biểu tượng là từ cùng một thư mục Numix) Tôi đang sử dụng Ubuntu 14.04 LTS, không ai biết điều gì có thể gây ra điều này?


2
2017-07-24 11:44


gốc
Các câu trả lời: