Câu hỏi Bắt đầu chương trình cụ thể (qua rượu) bằng ngôn ngữ khác


Tôi có một chương trình mà tôi đang cố gắng để chạy bằng tiếng Do Thái và đã không thành công trong một thời gian dài.

Trên các thuộc tính tệp trong "Lệnh" nó nói {env WINEPREFIX="/home/yehoshua/.wine" wine C:\\DBS\\TaklitorTorani.Exe } và vị trí là /home/yehoshua/Desktop.

Tôi cũng dường như đang gặp lỗi thứ hai khi cố gắng chạy nó từ thiết bị đầu cuối nói

fixme:ntdll:find_reg_tz_info Can't find matching timezone information in the registry for bias -120, std (d/m/y): 25/10/2015, dlt (d/m/y): 27/03/2015

Tôi đang ở một mất mát tổng số, và không biết cách của tôi xung quanh Linux (hoặc ngôn ngữ máy tính) và đang trong nhu cầu tuyệt vọng của hướng dẫn chi tiết rõ ràng. Cảm ơn bạn rât nhiêu,


2
2018-06-28 20:07


gốc
Các câu trả lời: