Câu hỏi Cập nhật vấn đề: Màn hình đen


Tôi vừa cập nhật từ Ubuntu 14.04 lên Ubuntu 14.10. Khi tôi thử khởi động máy tính của mình, mọi thứ bắt đầu bình thường, có một màn hình màu tím, sau đó màn hình chuyển sang màu đen.

Tôi có thể truy cập các menu thử, nhưng khi tôi nhập tên của tôi một mật khẩu, nó nói đăng nhập của tôi là không chính xác. Tôi không thể làm bất cứ điều gì từ màn hình màu đen, và khi thử khởi động và sử dụng thay đổi không có gì xảy ra.
  Bất kỳ giải pháp vấn đề này? Tôi thực sự cần máy tính này để làm việc


2
2018-05-12 23:58


gốc
Các câu trả lời: